Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Obchodné podmienky platia pre nákup na internetovom obchode www.erhapositive.com. Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu (e-shopu ) www.erhapositive.com.

RHpositive s.r.o.

Studenohorská 2071/12 , 84103 Bratislava

IČO 53666691

DIČ 2121459769

IČ DPH SK2121459769

Kupujúci (odberateľ): fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpi do obchodného vzťahu s predávajúcim vykonaním  objednávky prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri objednávaní tovaru a prípadnej reklamácii tovaru.

 

CENA TOVARU

Všetky ceny produktov sú finálne. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia.

Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na www.erhapositive.com v momente vykonania nákupu.

 

OBJEDNÁVKA TOVARU

Objednávky vytvorené na internetovej stránke www.erhapositive.com  sú záväzné pre obidve strany. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými a reklamačnými podmienkami www.erhapositive.com.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a služieb a objednávka sa stáva pre kupujúceho záväzná.

Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

Za objednaný tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 1. platba kartou
 2. Paypal

 

DODACIE PODMIENKY

Objednávky sú vybavované v čo najkratšom čase, dodacia doba je 3 týždne. O vyexpedovaní objednávky je zákazník informovaný e-mailom do 24 hodín od odoslania.

Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade nepredvídateľných okolnosti. O predĺžení dodacej doby bude kupujúci bezodkladne informovaný. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou/zásielkovou službou alebo poškodenie tovaru zavinené poštou/zásielkovou službou.

Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom kuriéra.

 • Poštovné vrámci SR je 6 €                     
 • Poštovné do EU je 10 €

 

PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia kúpnej ceny.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Ku každej objednávke je priložený daňový doklad (faktúra), ktorá zároveň slúži ako záručný list.

Internetový obchod www.erhapositive.com ručí kupujúcemu za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky kupujúcim
 • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený;
 • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke.

  Internetový obchod www.erhapositive.com nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (poštou);
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom (poštou)

 

STORNO OBJEDNÁVKY

Ak si želáte zrušiť vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, prosím, kontaktujte nás čo najskôr. Ak už bola Vaša objednávka uhradená, peniaze vám pošleme najneskôr do 10 dní na účet, z ktorého ste platbu uhradili.

Vyhradzujeme si právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania, objednať je možné len tovar, ktorý je skladom. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať e-mailom alebo telefonicky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo vám budú finančné prostriedky vrátené do 10 dní na účet, z ktorého ste zaplatili pokiaľ sa nedohodneme inak.

 

PRÁVO SPOTREBITEĽA VRÁTIŤ TOVAR BEZ UDANIA DÔVODU

Podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaju tovaru na diaľku má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás prosím kontaktujte na erhapositive@gmail.com. Prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme emailom na Vami uvedenú adresu.

Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, je potrebné vrátiť tovar v nepoškodenom stave, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale s priloženým dokladom o kúpe, a to zaslaním späť v uvedenej lehote /určujúci je dátum odoslania/. Adresa : RHpositive s.r.o. , Studenohorská 2071/12,  84103 Bratislava. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie  tovaru zásielkou na dobierku.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar vrátené kupujúcemu prevodom na jeho účet, a to najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní a kontrole tovaru.

 

REKLAMÁCIA TOVARU

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho prostredníctvom stránky www.erhapositive.com a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho bezodkladne po zistení  vady tovaru a to informovaním na e-mail erhapositive@gmail.com V opačnom prípade kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie vady tovaru.

Nároky z vád tovaru zanikajú: 

 • ak boli tieto spôsobené mechanickým poškodením výrobku kupujúcim, 
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,  
 • ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 • ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v rozpore s jeho účelom, všeobecnými zásadami alebo iným porušením záručných podmienok.  

Záruka sa nevťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním a praním tovaru, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku.   

Reklamovaný tovar  je kupujúci povinný zaslať spolu s dokladom o úhrade tovaru a stručným udaním dôvodu reklamácie na adresu predávajúceho vyššie.  Reklamovaný tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.  

Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o oprávnenosti reklamácie a o postupe jej vybavenie do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej prijatia. Reklamovaný tovar bude kupujúcemu vymenený za rovnaký tovar, prípadne za iný, ktorý si vyberie do hodnoty reklamovaného tovaru alebo budú zákazníkovi vrátené peňažné prostriedky na jeho účet vrátane poplatkov za dopravu.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.  

Kupujúci je povinný: 

 • prevziať objednaný tovar,
 • zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
 • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní

  Predávajúci je povinný: 

 • dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,  
 • spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar

Kupujúci vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pre korektné plnenie objednávky. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že neposkytne osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, a zároveň okrem prípadov vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok.  

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kupujúci má právo kedykoľvek bezplatne požiadať predávajúceho, aby jeho osobné údaje vymazal z databázy. 

 

OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Predávajúci je platcom DPH.

Tovar je predávaný na základe vzoru (fotografie) uvedeného na stránke internetového  obchodu predávajúceho. Fotografie (obrázky) priradené k jednotlivým tovarom sú ilustračné. Rozdiely medzi fotografiami a dodaným tovarom nie sú dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, pokiaľ predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar.

Kupujúci vytvorením objednávky na internetovej stránke elektronického obchodu súhlasí s tým, že preberá všetku zodpovednosť za všetky ním zakúpené produkty, nebude ich používať alebo ponúkať na iné účely ako sú určené a bude dodržiavať všetky platné zákony.

Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a bude ich dodržiavať.

Registrácia nie je podmienkou nákupu.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o informáciách a údajoch získaných pri realizácii tohto zmluvného vzťahu, a to najmenej po dobu 12 mesiacov po skončení zmluvného vzťahu. 

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.10.2021.